• Kategorie produktů

 • Filtrování produktů

 • Reklamační řád

  Záruční podmínky a reklamační řád

  1. 1. Úvodní ustanovení

  1.1. Tyto Záruční podmínky a reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) upravují společná pravidla a podmínky pro uplatnění nároků Zákazníka z odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží a nároků Zákazníka ze záruky za jakost Zboží, kterou Prodávající poskytuje (dále jen „Reklamace“).

  1.2. Tímto Reklamačním řádem se řídí veškeré Reklamace Zboží, které bylo zakoupeno výhradně u Prodávajícího na území České republiky v jeho prodejně, prostřednictvím E-shopu či na základě nabídky učiněné mimo prostory obvyklé k podnikání Prodávajícího.

  1.3. Zákazník uznává tento Reklamační řád jako závazný a bere na vědomí, že je nedílnou součástí každé Smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Zákazníkem a platí v plném rozsahu, ledaže se Prodávající a Zákazník písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě má odlišné ujednání Smlouvy před tímto Reklamačním řádem přednost.

  1.4. Tento Reklamační řád je platný od 1. 8. 2016. Prodávající je oprávněn tento Reklamační řád jednostranně změnit či zrušit. Změněným Reklamačním řádem se řídí právní vztahy uzavřené po dni účinnosti změněného Reklamačního řádu.

  1.5. Právní otázky neupravené tímto Reklamačním řádem ani Smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku a v případě Zákazníka, který je spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).


  1. 2. Vymezení pojmů

  2.1. „Prodávajícím“ se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí společnost MSM EXKLUSIV s. r.o., IČ: 014 45 316, se sídlem Horní 854, 731 69 Třinec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.: C 55827.

  2.2. „Zákazníkem“ se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí každá osoba, a to jak fyzická, tak právnická, která si u Prodávajícího na území České republiky zakoupila Zboží, které je předmětem Reklamace (dále jen „Předmět reklamace“ nebo „Zboží“).

  2.3. „Smlouvou“ se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí kupní nebo jiná smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem, na jejímž základě byl Prodávajícím Zákazníkovi dodán Předmět reklamace.

  2.4. „Závadou“ se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí jakákoliv porucha či vada Předmětu reklamace, kterou Zákazník Prodávajícímu vytýká.

  2.5. „Kupní cenou“ se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí cena Předmětu reklamace včetně všech daní a poplatků.

  2.6. „E-shopem“ se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí internetový obchod Prodávajícího dostupný na internetových stránkách shop.miele.cz.

   

  1. 3. Uplatnění Reklamace

  3.1. Zákazník je povinen uplatnit Reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění Závady, a to na telefonní lince +420 603 181 214. Zákazník je povinen sdělit Prodávajícímu veškeré relevantní údaje týkající se jím zjištěné Závady a její popis tak, aby mohla být Reklamace pracovníkem Prodávajícího posouzena.

  3.2. Zjevné Závady musí být Zákazníkem oznámeny nejpozději do 5 (slovy:pěti) kalendářních dnů ode dne převzetí Zboží. Pozdější oznámení zjevných Závad Zboží nebude Prodávajícím uznáno.

  3.3 Prodávající vyšle na Zákazníkem sdělenou adresu technika, který Předmět reklamace zkontroluje, stanoví příčinu Závady a v případě, že zjistí, že se jedná o Závadu, kterou lze odstranit v rámci Reklamace, tuto Závadu bezplatně odstraní. V případě, že Závadu není možné odstranit bezprostředně při jejím zjištění technikem, bude Zákazník o termínu odstranění Závady informován telefonicky neprodleně poté, jakmile bude tento Prodávajícím stanoven. O kontrole Předmětu reklamace technikem Prodávajícího je tento povinen sepsat se Zákazníkem servisní výkaz, ve kterém bude uvedeno datum uplatnění Reklamace u Prodávajícího, co je obsahem Reklamace, servisním technikem zjištěná Závada Předmětu reklamace a Zákazníkem požadovaný způsob vyřízení Reklamace. Jakmile je Závada technikem odstraněna, je tento povinen Zákazníkovi dále potvrdit datum a způsob vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

  3.4. Zákazník je rovněž oprávněn Předmět reklamace zaslat Prodávajícímu na adresu MSM EXKLUSIV s. r.o., Horní 854, 731 69 Třinec. Předmět reklamace musí být důkladně zabezpečen tak, aby při jeho přepravě nedošlo k jeho poškození či znehodnocení, a zásilka s Předmětem reklamace musí být viditelně označena nápisem „REKLAMACE„. Spolu s Předmětem reklamace je Zákazník povinen zaslat Prodávajícímu také veškeré dodané příslušenství, kopii dokladu o koupi Předmětu reklamace, podrobný popis Závady a své kontaktní údaje. Zákazník je rovněž povinen uvést způsob, jakým požaduje Reklamaci vyřídit. V případě, že byl Předmět reklamce v minulosti již reklamován, zašle Zákazník Prodávajícímu také kopii dokladu o předchozím způsobu vyřízení Reklamace.

  3.5 Jakmile Prodávající Reklamaci Zákazníka obdrží, je povinen jej o této skutečnosti písemně informovat a zaslat mu písemné potvrzení o tom, kdy Reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, Zákazníkem požadovaný způsob vyřízení Reklamace a způsob jakým bude Zákazník informován o jejím vyřízení. Prodávající je rovněž povinen Zákazníkovi písemně potvrdit způsob vyřízení Reklamace a dobu jejího trvání.

  3.6. Předmět reklamace bude Prodávajícím testován pouze na Závadu uvedenou Zákazníkem.

   

  1. 4. Odmítnutí Reklamace Prodávajícím

  4.1. Prodávající neodpovídá za běžné opotřebení Zboží.

  4.2. Zákazník není oprávněn reklamovat Závady:

  • o kterých před převzetím Zboží věděl anebo o nich s přihlédnutím k okolnostem uzavření Smlouvy musel vědět;
  • které sám způsobil, resp. je způsobily osoby, za které Zákazník odpovídá nebo osoby, které byly Zákazníkem pověřeny vykonáním úkolů v souvislosti se Smlouvou;
  • které byly způsobeny chybným nebo nevhodným zacházením v rozporu s návodem k použití, nevhodným skladováním, nadměrným zatížením, přirozeným opotřebením nebo z důvodu vlivů vyvolaných vyšší mocí či přírodními živly;
  • Zboží, které již bylo Zákazníkem užito, kdy je sporné, zdali Závada mohla vzniknout nesprávným užitím Zboží nebo jinak;
  • vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení či nesprávného spotřebního materiálu;
  • vzniklé mechanickým poškozením Zboží;
  • způsobené elektrickým přepětím v rozvodné síti (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje);
  • vzniklé používáním Zboží v podmínkách, které svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy neodpovídají prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem určeno;
  • vzniklé v důsledku neodborné instalace, zacházení, obsluhy, nebo zanedbáním péče o Zboží;
  • vzniklé nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
  • vzniklé provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;
  • vzniklé úpravami provedenými Zákazníkem (nátěry, ohýbání apod.);
  • v případě, že při předchozí opravě nebo změně Předmětu reklamace byly použity jiné než originální náhradní díly Prodávajícího a příslušenství, které nebylo Prodávajícím odsouhlaseno;
  • které vznikly používáním Předmětu reklamace k profesionálním účelům či k výkonu podnikatelské činnosti.

  4.3. Prodávající má právo odmítnout přijetí Zboží k Reklamaci v případech, kdy Předmět reklamace anebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nejsou ve stavu, který je v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

  4.4. Prodávající má dále právo odmítnout přijetí Zboží k Reklamaci v případě, že je Předmět reklamace předán Prodávajícímu nekompletní a bez veškerého dodaného příslušenství a Prodávajícím požadované dokumentace.

  4.5. Veškeré reklamační nároky Zákazníka rovněž zanikají v okamžiku, kdy dojde bez předešlého souhlasu Prodávajícího ke změnám nebo jiným zásahům na Předmětu reklamace.


  1. 5. Vyřízení reklamace

  5.1. Je – li Závada Zboží podstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo:

  1. a) na odstranění Závady dodáním nové věci bez Závady nebo dodáním chybějící věci,
   b) na odstranění Závady opravou věci,
   c) na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
   d) odstoupit od Smlouvy.

  5.2. Je – li Závada nepodstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo na její odstranění, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Neodstraní – li Prodávající Závadu včas nebo Závadu odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího.

  5.3. Zákazník, který Předmět reklamace zakoupil jako spotřebitel (dále jen „Zákazník-spotřebitel“), má dále v případě, že dodané Zboží není při převzetí v souladu s § 2161 Občanského zákoníku, právo požadovat i dodání nového Zboží bez Závad, pokud to není vzhledem k povaze Závady nepřiměřené. Pokud se ale Závada týká pouze součásti věci, může Zákazník – spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze Závady neúměrné, zejména lze-li Závadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník – spotřebitel právo na bezplatné odstranění Závady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu jeho součásti má Zákazník – spotřebitel i v případě odstranitelné Závady Zboží, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt Závady Předmětu reklamace po opravě nebo pro větší počet Závad. V takovém případě má Zákazník – spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník – spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez Závad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Závadného Zboží, může požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny. Zákazník – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez Závad, vyměnit jeho součást nebo je opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi – spotřebiteli působilo značné obtíže.

  5.4. Je – li Předmětem reklamace Zboží prodávané za nižší cenu či je – li Předmětem reklamace věc použitá, má Zákazník místo práva na výměnu Zboží nárok na přiměřenou slevu z Kupní ceny.

  5.5. Zákazník sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení Závady Zboží, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení Závady. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Zákazník opravu Závady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající Závady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Zákazníkovi, že Závady neodstraní, může Zákazník požadovat místo odstranění Závady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí – li si Zákazník své právo dle tohoto odstavce Reklamačního řádu včas, má pouze práva stanovená tímto Reklamačním řádem při existenci Závady, která zakládá nepodstatné porušení Smlouvy.

  5.6. Prodávající je povinen o Reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení Závady.

  5.7. Reklamace včetně odstranění Závady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

  5.8. V případě oprávněné Reklamace má Zákazník právo na náhradu nákladů spojených s Reklamací.

  5.9. Lhůta pro vyřízení Reklamace neběží v případě, že Prodávající neobdržel spolu s Předmětem reklamace veškeré požadované příslušenství a doklady.

  5.10. Po vyřízení Reklamace Prodávající upozorní Zákazníka na její vyřízení telefonicky, případně e-mailem. Pokud byl Předmět reklamace zaslán Zákazníkem Prodávajícímu přepravní službou, bude po vyřízení Reklamace na náklady Prodávajícího zaslán zpět na adresu Zákazníka.

  5.11. Zákazník je povinen převzít si Předmět reklamace do 30 dnů ode dne, kdy měla být Reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či Zboží svépomocně na účet Zákazníka prodat.


  V Ostravě dne 9.6.2020