• Kategorie produktů

 • Filtrování produktů

 • Zásady ochrany osobních údajů

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  MSM EXKLUSIV s.r.o. (dále jen „MSM“) neshromažďuje žádné osobní údaje bez vašeho vědomí 

  Společnost MSM EXKLUSIV s.r.o., IČO: 01445316, se sídlem Horní 854, 731 69 Třinec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55827(„MSM“), jako provozovatel webových stránek https://msmexklusiv.cz/ prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro MSM prioritou.

  MSM je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné MSM během Vašeho používání internetových stránek MSM (dále jen „Internetové stránky“) a dále na základě plnění smlouvy mezi Vámi a MSM či na základě právní povinnosti, oprávněného zájmu MSM nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek.

  Zásady ochrany osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby využívání osobních údajů, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jednotlivých příjemcích osobních údajů, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.  Účely zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje mohou být společností MSM zpracovávány zejména pro tyto účely:

  • Plnění smluvního vztahu (například při uzavření kupní smlouvy);
  • Správa uživatelských účtů subjektu údajů (například při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na Internetových stránkách);
  • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb (MSM může zasílat obchodní sdělení a nabízet produkty a služby prostřednictvím e-mailu);
  • Účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy);
  • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které MSM plní, patří například poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci).  Zpracovávané osobní údaje

  MSM je oprávněno zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získalo:

    

  Údaje subjektů údajů:

  Účely zpracování:

  Jméno a příjmení

  Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

  Kontaktní a doručovací adresa

  Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

  E-mail

  Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

  Telefonní číslo

  Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů subjektu údajů, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb, Plnění ostatních zákonných povinností

  IČO, DIČ

  Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

   

  Osobní údaje jsou v MSM zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu s Vámi, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci MSM, které jsou nezbytné pro zajištění distribuce a dodání objednaného zboží. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech, kdy byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení; v těchto případech může docházet rovněž k profilování.

  MSM je oprávněno shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.


  Příjemci osobních údajů

  V MSM jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů MSM, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jedná se o marketingové a reklamní agentury, auditorské společnosti, poskytovatele webových služeb a IT řešení.

  Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů, například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

    

  Doba uchování osobních údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je MSM povinno jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je stanovena.

  Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

   

  Účel zpracování:

  Doba uchování:

  Plnění smluvního vztahu

  Po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 3 let od posledního nákupu

  Správa uživatelských účtů subjektu údajů

  Po dobu trvání příslušného uživatelského účtu

  Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb

  Po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s platnou legislativou*

  Účetní a daňové účely

  Po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění

  Plnění ostatních zákonných povinností

  Maximálně po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu

   

  * MSM je oprávněno zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb (například formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.  PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

  Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

   

  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás MSM zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás MSM zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. MSM opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, MSM vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) to MSM ukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po MSM požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby MSM Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předalo třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, MSM Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
  • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů MSM. V případě, že MSM neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

  V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

  Při realizaci Vašich práv se obracejte dopisem na adresu sídla MSM: Horní 854, 731 69 Třinec nebo e-mailem na info@msmexklusiv.cz. MSM si zároveň vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

  MSM je oprávněno tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Jejich případné změny budou MSM oznámeny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem.

  Zásady používání cookies na stránkách www.msmexklusiv.cz(dále jen „Zásady“)

  MSM, spol. s r.o.

  se sídlem Horní 854, 731 69 Třinec

  IČO: 01445316

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55827 („MSM“)  1. 1. Úvod

  1.1 Tyto Zásady se vztahují na uživatele – fyzické osoby, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje a internetové stránce www.msmexklusiv.cz („Internetová stránka“) nebo prostřednictvím internetových stránek třetích stran poskytují své osobní údaje společnosti MSM. Tyto Zásady mají mimo jiné za úkol uživatele Internetových stránek náležitě informovat o používání cookies a o možnosti používání cookies zakázat.

  1.2 Tyto Zásady popisují, jakým způsobem jsou sbírány, shromažďovány, zpracovávány a používány údaje uživatelů Internetových stránek společnosti MSM a jak pomocí souborů cookie společnost MSM získává a zpracovává informace o uživatelích Internetových stránek.

  1.3 Pro účely těchto Zásad se pod pojmem cookies myslí soubory cookie a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě Internetových stránek automaticky shromažďovat osobní údaje. Informace shromážděné tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o aktivitách na internetových stránkách, data a časy návštěv internetových stránek.

  1.4 MSM využívá cookies pro optimalizaci a pro neustálé vylepšování Internetové stránky.  1. 2. Co jsou cookies

  2.1 Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

  2.2 Soubory cookies zejména:

  • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
  • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem a napomáhají zaznamenávání statistik o návštěvnících Internetových stránek;
  • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele;
  • umožňují zapamatovat si nastavenou volbu jazyka.

  2.3 Společnost MSM cookies používá v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.  1. 3. Typy cookies používané na Internetových stránkách

  3.1 Cookies lze dělit na základě několika kritérií. Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

  • Cookie první strany (first party cookies) vytváří přímo Internetové stránky nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti Internetové stránky.
  • Cookie třetích stran (third party cookies) jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na navštívené Internetové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy, obrázky nebo videa. 3.2 Cookies lze také rozdělit podle jejich trvanlivosti na:
  • Relační cookies (session cookies), které jsou dočasné. Ukládají se do Vašeho zařízení jen do doby, než ukončíte práci s internetovým prohlížečem a po jeho zavření se vymažou. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací nezbytné.
  • Permanentní cookies (persistent cookies), které můžeme využívat pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na našich Internetových stránkách (například jednodušší a rychlejší navigace). Tyto cookies zůstávají ve Vašem prohlížeči po delší období nebo dokud je ručně neodstraníte. Délka tohoto období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek. 3.3 Podle účelu použití lze cookies dělit na:
  • Nezbytně nutné (esenciální) cookies, které jsou zapotřebí k provozu Internetové stránky. Tyto cookies neshromažďují informace o uživatelích, které by se daly použít k marketingovým účelům nebo k zapamatování toho, jaké stránky uživatelé na internetu navštěvovali. Jedná se například o:
   • User Input cookies: slouží k uložení údajů o Vás jako uživateli, např. při vyplňování formulářů nebo při použití nákupního košíku, ale jen po dobu trvání návštěvy na dané Internetové stránce;
   • Authentication cookies: slouží k Vaší identifikaci po dobu trvání návštěvy, jakmile se přihlásíte; a
   • Security cookies: slouží k prevenci zneužití během přihlášení.
  • Výkonnostní cookies se používají ke zlepšení fungování Internetových stránek. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci tyto Internetové stránky používají, např. na které stránky návštěvníci chodí nejčastěji a zda z Internetových stránek dostávají chybová hlášení. Také nám dovolují zaznamenávat a počítat počet návštěvníků internetových stránek, což nám umožňuje sledovat, jakým způsobem návštěvníci tyto internetové stránky používají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by umožnily osobní identifikaci uživatele. Informace shromážděné pomocí těchto cookies, jsou souhrnné a anonymní.
  • Funkční cookies usnadňují ovládání a vylepšují funkce Internetových stránek. Používají se k aktivaci konkrétních funkcí Internetových stránek (např. přehrávání videí) a jejich nastavení podle Vašich voleb (např. jazyk), s cílem vylepšit Vaši zkušenost s Internetovými stránkami. Zároveň funkční cookies slouží na zapamatování si Vašich preferencí při další návštěvě Internetových stránek. Neshromažďují ale informace, které by vás dokázaly identifikovat.
  • Cílené a reklamní (profilovací) cookies se používají ke sledování preferencí, které odhalíte prostřednictvím používání Internetových stránek, a za účelem zasílání reklamních zpráv v  souladu s těmito preferencemi.  3.4 Jednotlivé druhy cookies lze samozřejmě různě kombinovat.


  1. 4. Cookies třetích stran

  4.1 MSM integruje do této Internetové stránky také obsah třetích stran, jako jsou např. služby následujících poskytovatelů: Facebook, Google, Seznam, Zboží, Heureka nebo YouTube. Tyto cookies používáme pro lepší cílení a vyhodnocování kampaní, do cookies nikdy neumisťujeme citlivá data. Pokud jste se rozhodli odvolat svůj souhlas s použitím cookies, budou vám k dispozici pouze ty funkce naší Internetové stránky, které vám můžeme zajistit bez použití těchto cookies. V takovém případě vám oblasti Internetové stránky, které potenciálně nabízejí technickou možnost integrace obsahu třetích stran a nastavení cookies třetích stran, nejsou k dispozici.


  1. 5. Nastavení prohlížeče

  5.1 Většina internetových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

  5.2 Odmítnutí nebo odebrání souborů cookies může vést k nesprávné funkci Internetových stránek nebo některých jejích služeb a může mít nepříznivý vliv na Váš uživatelský dojem. Oblasti Internetových stránek, které by mohly využívat obsah a s ním související soubory cookies třetích stran, nebudou k dispozici.

  5.3 K dispozici je také mnoho aplikací třetích stran, které umožňují blokovat nebo spravovat cookies.

  5.4 Můžete také vymazat cookies, které byly dříve uloženy do Vašeho zařízení, vymazáním historie prohlížení. Ujistěte se, že v případě, že tak učiníte, je zaškrtnuta možnost vymazat cookies.


  1. 6. Sdílení informací

  6.1 Společnost MSM může sdílet informace získané prostřednictvím Vašeho pohybu na Internetových stránkách s třetími osobami, a to za účelem spravování Internetových stránek či provozování marketingové aktivity jménem společnosti MSM.


  1. 7. Závěrečná ustanovení

  7.1 Společnost MSM je oprávněna tyto Zásady kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny těchto Zásad oznámí společnost MSM uživatelům tyto změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s nimi uživatelé měli objektivní možnost seznámit.


  Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 30.4.2020.